Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Problem może być związany z ilością pamięci RAM, której potrzebują skrypty. Domyślnie limit ustawiony jest na wartość 64MB. Ustaloną wartość można zmienić poprzez dodanie następującej linii do pliku .htaccess, gdzie wartość 128M to ilość pamięci RAM jaka może zostać (dla różnych pakietów maksymalne wartości są inne) maksymalnie przydzielona dla skryptu:

php_value memory_limit 128M