1. Strona główna
  2. SSH i Cron
  3. Zarządzanie zadaniami CRON

Zarządzanie zadaniami CRON

Dodawanie nowego zadania CRON

W celu dodania nowego zadania CRON, należy wybrać w dPanelu z menu Usługi dodatkowe opcję Zadania CRON, a następnie wybrać z górnego menu przycisk Dodaj. Otwarty zostanie formularz dodawania nowego zadania.

Opcja Profil definiuje dostępne dla pakietu parametry środowiska, w którym wykonywane będzie nowe zadanie CRON. Profil zawiera informację o limicie użycia procesora, maksymalnej dopuszczalnej pamięci RAM oraz maksymalnym czasie wykonywania zadania.

Więcej szczegółów dotyczących profilów i ich dostępności w poszczególnych pakietach znajduje się w punkcie Charakterystyki profilów.

W pozycji Program zawarta jest lista wszystkich dostępnych programów, mogących wykonywać zadania.

Bardziej skomplikowane zadania można zapisać jako skrypt powłoki Bash.

Pole Ścieżka służy do określenia lokalizacji zasobu, który ma zostać wykonany, wywołany lub pobrany przez wybrany program. W przypadku programów operujących na lokalnym systemie plików jest to ścieżka względna (względem głównego katalogu konta, oznaczanego

jako ~/) do pliku z zadaniem. W przypadku programów operujących na zasobach zdalnych jest to adres URL zasobu.

Katalog roboczy jest to katalog względny (względem głównego katalogu konta, oznaczanego jako ~/), który staje się domyślnym katalogiem dla programu. Każda próba dostępu do pliku bez podania pełnej ścieżki dostępu, spowoduje próbę wyszukania go wewnątrz tego

katalogu. Jeśli zostanie on użyty w programie zapisującym pliki, zostaną one umieszczone w tym katalogu. Pozostawienie pola pustego spowoduje przypisanie wartości domyślnej – katalogu domowego użytkownika.

Jeżeli wywoływany program zapisuje plik jako:

 

katalog1/plik.jpg
Katalog roboczy zostanie ustawiony na

 

~/aplikacja1/
to plik finalnie zapisany zostanie w lokalizacji ~/aplikacja1/katalog1/plik.jpg

 

~/aplikacja1/katalog1/plik.jpg
Jeżeli w programie zdefiniowana zostanie operacja otwarcia pliku katalog2/plik.txt, a Katalog roboczy zostanie ustawiony na

 

~/aplikacja2/
, to plik zostanie otwarty z lokalizacji

 

~/aplikacja2/katalog2/plik.txt

Interwał zawiera dostępne częstotliwości określające, co jaki czas wybrane zadanie ma być wykonywane. Szczegółowe opisy interwałów znajdują się w punkcie Charakterystyki interwałów.

Jeśli parametry posiadanego pakietu pozwalają na definiowanie własnych interwałów, można wpisać własną wartość, zgodną z formatem crontab.

Zarządzanie zadaniami CRON

Aby rozpocząć zarządzanie zadaniami CRON, należy wybrać w dPanelu z menu opcję Usługi dodatkowe > Zadania CRON. Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się kreator instalacji usługi opisany w punkcie Instalacja usługi CRON na koncie. Jeśli instalacja została wykonana poprawnie, pojawi się lista utworzonych zadań CRON.

W celu edycji należy kliknąć przycisk Akcje i z listy wybrać Edytuj.

Podczas edycji można zmodyfikować profil wykonywanego zadania oraz jego interwał. Zapisanie zmian w zadaniu następuje poprzez wybranie przycisku Edytuj zadanie.

Wybrane z listy zadanie można również zdefiniować jako nową i niezależną kopię poprzez wybranie przycisku Duplikuj. Po kliknięciu otworzy się nam panel edycji ze skopiowanymi danymi z poprzedniego zadania. Opcja ta może służyć np. do zmiany wykonywanego programu.

Umieszczone na liście zadania można zawieszać lub można je całkowicie usunąć z systemu. Aby zmienić stan pojedynczego zadania, można kliknąć Zablokuj. Status zmieni się na czerwony – nieaktywne.

Aby trwale usunąć zadania z systemu, należy wybrać Usuń.

Dziennik zdarzeń zadań CRON

Stosowany mechanizm obsługi zadań CRON rejestruje automatycznie rezultat wykonywania zadania (zarówno strumień wyjściowy stdout, jak i strumień błędów stderr). Aby odczytać zawartość dziennika zdarzeń, należy wybrać z listy odpowiednie zadanie, a następnie kliknąć przycisk Dziennik.

Pojawi się wówczas lista zdarzeń.. Kliknięcie Szczegóły wykonania na liście powoduje wyświetlenie szczegółowych danych zwróconych przez skrypt.

Zarządzaj swoim kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store
Aktualizacja - 6 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły